Parkreglement

Voor het gebruik van het Tennispark Geusselt gelden enkele regels, die door de Algemene Ledenvergadering van Ready Maastricht zijn geaccordeerd.

Algemeen

 1. Iedereen die bevoegd is gebruik te maken van de tennisbanen van Ready Maastricht, dient op de hoogte te zijn van dit baanreglement. Het reglement van “Tennispark Geusselt” geldt voor alle leden van Ready Maastricht en de Maastrichtse Studenten Tennis Vereniging Stennis (MSTV Stennis), houders van een tijdelijke pas (bijvoorbeeld een winterparkkaart), introducé(e)s en haar bezoekers.
 2. Dit reglement is geldig voor het zomerseizoen dat loopt van 1 april tot 1 oktober en het winterseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april.
 3. Indien men van de tennisbanen gebruik wil maken dient men altijd via het Digitale Afhangbord af te hangen, tenzij gebruik gemaakt wordt van de fungerende introductieregeling.
 4. Men is verplicht om tijdens het tennissen gepaste tenniskleding te dragen welke voldoet aan de voorwaarden van de KNLTB. Het gebruik van tennisschoenen is verplicht; geen trimschoenen of ander schoeisel. Voor de all-weather tennisbanen worden tennisschoenen met een omni-zool aanbevolen.
 5. Het is de leden van het bestuur en/of commissies van Ready Maastricht toegestaan tennisbanen te blokkeren. Dit wordt op het tennispark via het Digitale Afhangbord aangegeven en in bijzondere omstandigheden ook via de website en/of andere media. 
 6. Commissie- en bestuursleden van Ready Maastricht zijn gerechtigd om overtreders van dit reglement van de tennisbaan en/of tennispark te verwijderen.
 7. Indien er zich situaties voordoen waarin dit baanreglement niet voorziet, zijn de bestuursleden van Ready Maastricht gemachtigd te zorgen voor een tijdelijke oplossing.
 8. Bij herhaaldelijk overtreden van dit reglement of oneigenlijk gebruik hiervan zullen disciplinaire maatregelen genomen worden door het bestuur van Ready Maastricht en/of MSTV Stennis.
 9. Dit reglement treedt, met terugwerkende kracht tot heden, in werking na goedkeuring van de algemene ledenvergadering van Ready Maastricht.

Gebruik accomodatie 

 1. Het is verboden de tennisbanen te bespelen bij sneeuw, opdooi en wateroverlast. 
 2. Na ieder tennisspel dienen de banen met de sleepborstels te worden geveegd, tenzij de parkbeheerder anders beslist in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden.
 3. De tennisbanen mogen alleen worden gebruikt ten behoeve van het beoefenen van de tennissport en daaraan verwante c.q. daarmee gepaard gaande activiteiten door en voor de verenigingsleden.
 4. Ieder tennislid en bezoeker heeft de plicht verontreinigingen te voorkomen, de tennisbanen en het park schoon te houden en meegebrachte spullen, zoals drankflesjes, ballenkokers en -deksels en ander afval te deponeren in de afvalbakken. In verband met eventuele schade aan de banen is het gebruik van glaswerk en kauwgum op de banen verboden!
 5. Bij constatering van diefstal, vernieling, ernstige overlast of gebruik van verdovende middelen zal:
  • de toegang tot het tennispark worden ontzegd;
  • aangifte worden gedaan bij de politie;
  • de betrokkene aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
 6. Het gebruik van het tennispark geschiedt volledig voor eigen rekening én risico van de leden en de bezoekers. Zowel het bestuur van Stichting Beheer Tennispark Geusselt als Ready Maastricht aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vorderingen, die het gevolg zijn van de uitoefening van verenigingsactiviteiten van Ready Maastricht of MSTV Stennis op het tennispark of het bezoeken van het park door bezoekers.
 7. Personenauto's en motoren dienen in de daarvoor bestemde vakken op het parkeerterrein te worden geparkeerd. Alleen voor laden, lossen en baan- en parkonderhoud is het toegestaan met een auto of vrachtwagen het Tennispark Geusselt te betreden.
 8. Scooters en (brom)fietsen dienen in de daarvoor bestemde rekken of plaatsen te worden geplaatst. Scooters en bromfietsers zijn verplicht hun motor af te zetten zodra ze zich op het terrein van Tennispark Geusselt begeven.
 9. Het is verboden ingangen van het tennispark te blokkeren. Hulpdiensten moeten te allen tijde vrij baan hebben in situaties van een calamiteit.