Privacyverklaring Ready Maastricht

Ready Maastricht, hierna Ready, gevestigd aan Severenstraat 215, 6225 DA Maastricht, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ready hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens  en grondslag 
Ready verwerkt jouw persoonsgegevens omdat jij een lidmaatschap bent aangegaan met Ready. Het lidmaatschap wordt in dit kader gezien als een overeengekomen opdracht in het kader van de AVG.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Voorletters
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Straat
 • Nummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens
 • Beroep/specialiteit
  (Om je in de toekomst te kunnen benaderen of jij jouw kwaliteiten wil/kan inzetten voor activiteiten/klussen in de vereniging vragen we je om hier in te vullen wat jouw beroep/specialiteit is.)

Ready verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens.
Ready heeft middels een rechtenstructuur in AllUnited geregeld dat een beperkt aantal mensen deze gegevens in kan zien.

Doel verwerking persoonsgegevens 
Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap en om deel te nemen aan de activiteiten van de club.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Jouw gegevens worden tot 2 jaar na de opzegging zichtbaar bewaard in de ledenadministratie. Daarna worden ze geanonimiseerd bewaard. Financiële gegevens blijven 7 jaar bewaard ivm met wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ready houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • AllUnited (ledenadministratie)
  AllUnited heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze kun je hier inzien.
  De verwerkersovereenkomst maakt deel uit van de algemene Voorwaarden van AllUnited. Deze kun je hier inzien.
 • Twelve (kassasysteem)
  Twelve heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze kun je hier inzien.
  In de voorwaarden kun je zien hoe Twelve omgaat met persoonsgegevens.
 • KNLTB (lidmaatschap Bond)
  KNLTB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze kun je hier inzien.
  AllUnited heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met de KNLTB waarmee vanuit de software gegevens kunnen worden uitgewisseld.

Gegevens inzien of aanpassen 
Je hebt het recht om jouw gegevens in te zien en aan te (laten) passen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan zo een verzoek.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Beveiliging persoonsgegevens 
De website van Ready is een beveiligde website (SSL-certificaat) om hacken tegen te gaan, wat van belang is omdat onze ledenadministratie gekoppeld is aan de website en omdat we regelmatig inschrijfformulieren voor een toernooi of activiteiten op de website hebt staan.

Het beheer van de persoonsgegevens en het verzamelen daarvan, is de verantwoording van club/vereniging. De ledenadministrateur is samen met het bestuur eindverantwoordelijk hiervoor.

Maken van foto en video opnames 
Tijdens alle activiteiten door de vereniging georganiseerd binnen de eigen accommodatie en eigen sportterrein kunnen foto- en/of video-opnames gemaakt worden door leden en/of verzorgers van leden of derden. Mogelijke omstandigheden waarbij opnamen gemaakt kunnen worden, zijn:

 • Trainingen;
 • Door de vereniging georganiseerde evenementen;
 • Door derden georganiseerde evenementen waar een groep leden deelneemt;
 • Wedstrijden en (officiële) toernooien;
 • Overige verenigingsactiviteiten.

Het is niet toegestaan foto’s en/of video opnames te maken in kleedruimten op het moment dat daar mensen aanwezig zijn.

Voor zover de opnamen louter voor eigen gebruik zijn bedoeld en het alleen een persoon uit het eigen gezin betreft, gelden geen nadere bepalingen. Ready aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

In alle andere gevallen van foto- en video-opnames dient goedkeuring te worden verkregen van het bestuur van Ready.

Voor opnamen die bedoeld zijn of gebruikt worden voor publicatie op onze eigen website wordt vooraf geen toestemming gevraagd.

Leden, die bezwaar hebben tegen het maken van opnames in algemene zin, kunnen dit bezwaar, met redenen omkleed, kenbaar maken bij het bestuur. Voor juniorleden jonger dan 16 jaar geldt dat de ouders/verzorgers toestemming moeten geven voor het plaatsen van foto's op sociale media en/of de website van Ready waarop het junior lid duidelijk en herkenbaar zichtbaar is. 

Als je naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Bezoekadres 
Tennispark Geusselt 
Severenstraat 215
6225 DA  Maastricht

Postadres
Postbus 4279
6202 WC  Maastricht

Telefoon clubhuis 043-3620566

E-mail bestuur@readymaastricht.nl